Mika Capri
Bàn chân năm ngón tôi bước đi trên cát
Sóng biển đổ vào tôi lạnh thấy bà luôn

Bàn chân năm ngón tôi bước đi trên cát
Sóng biển đổ vào tôi lạnh thấy bà luôn

"Xuyên trăm năm em về tinh khôi"

"Xuyên trăm năm em về tinh khôi"

at Chợ Thái Bình

at Chợ Thái Bình

And everyone looks so cute in the rain

And everyone looks so cute in the rain